نتایج مسابقه هنری زولا

موسیقی

رتبهنام و نام خانوادگیجایزهفایل 
اولپوریا یوسفی

-سلاح نامحدود به انتخاب کاربر

-500 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
دومعلی ویسی

-7 روز سلاح +6 به انتخاب کاربر

-250 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
سوممحمد رضا یعقوبی

-600 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
جایزه افتخاریﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن3 عدد کارت انتخابی کاربراندانلود 

داستان مصور

رتبهنام و نام خانوادگیجایزهفایل
اولﻋﺮﻓﺎن ﺣﺴﯿﻨﯽ وﻓﺎ

-سلاح نامحدود به انتخاب کاربر

-500 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
دوماﻣﯿﺮ ﺑﺎﻗﺮی

-7 روز سلاح +6 به انتخاب کاربر

-250 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
سومﻣﻬﺪی ﻧﻮروزی ﮐﺮﺑﺎﺳﺪﻫﯽ

-600 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
جایزه افتخاریﺳﺒﺤﺎن ﻣﻨﺼﻮری3 عدد کارت انتخابی کاربراندانلود 

نقاشی

رتبهنام و نام خانوادگیجایزهفایل
اولﺻﻮﻓﯿﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽ

-سلاح نامحدود به انتخاب کاربر

-500 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
دومﻣﻬﺪی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

-7 روز سلاح +6 به انتخاب کاربر

-250 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
سومﻣﯿﺮاﻣﯿﺮﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ

-600 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
جایزه افتخاریﻣﻬﺪی اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ3 عدد کارت انتخابی کاربراندانلود 

اسکرین شات

رتبهنام و نام خانوادگیجایزهفایل
اولﻋﻠﯽ رﺿﺎ ﻧﻮری زاده

-سلاح نامحدود به انتخاب کاربر

-500 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
دومﻣﺮﺗﻀﯽ ﻫﺎدﯾﭙﻮر

-7 روز سلاح +6 به انتخاب کاربر

-250 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
سومﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ

-600 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
جایزه افتخاریاﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ وﻃﻦ دوﺳﺖ3 عدد کارت انتخابی کاربراندانلود 

داستان

رتبهنام و نام خانوادگیجایزهفایل
اولﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺑﺤﺮاﻧﯽ

-سلاح نامحدود به انتخاب کاربر

-500 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
دومرﺿﺎ ﻧﻈﺮی

-7 روز سلاح +6 به انتخاب کاربر

-250 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
سوماﺑﻮﻟﻔﻀﻞ ﻋﺰﯾﺰی

-600 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
جایزه افتخاریﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺒﯿﺮی3 عدد کارت انتخابی کاربراندانلود 

تصویر پس زمینه

رتبهنام و نام خانوادگیجایزهفایل
اولﻋﺮﺷﯿﺎ ﻃﺎﻫﺮﭘﻮر

-سلاح نامحدود به انتخاب کاربر

-500 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
دومﻧﯿﻤﺎ ﺑﺎدﯾﻦ

-7 روز سلاح +6 به انتخاب کاربر

-250 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
سومﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ

-600 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
جایزه افتخاریاﻣﯿﻦ ﻣﻬﺪﯾﺨﺎﻧﯽ3 عدد کارت انتخابی کاربراندانلود 

گالری برندگان