موسیقی

رتبه نام و نام خانوادگی جایزه فایل
اول پوریا یوسفی

-سلاح نامحدود به انتخاب کاربر

-500 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
دوم علی ویسی

-7 روز سلاح +6 به انتخاب کاربر

-250 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
سوم محمد رضا یعقوبی

-600 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
جایزه افتخاری ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن 3 عدد کارت انتخابی کاربران دانلود 

داستان مصور

رتبه نام و نام خانوادگی جایزه فایل
اول ﻋﺮﻓﺎن ﺣﺴﯿﻨﯽ وﻓﺎ

-سلاح نامحدود به انتخاب کاربر

-500 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
دوم اﻣﯿﺮ ﺑﺎﻗﺮی

-7 روز سلاح +6 به انتخاب کاربر

-250 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
سوم ﻣﻬﺪی ﻧﻮروزی ﮐﺮﺑﺎﺳﺪﻫﯽ

-600 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
جایزه افتخاری ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻨﺼﻮری 3 عدد کارت انتخابی کاربران دانلود 

نقاشی

رتبه نام و نام خانوادگی جایزه فایل
اول ﺻﻮﻓﯿﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽ

-سلاح نامحدود به انتخاب کاربر

-500 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
دوم ﻣﻬﺪی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

-7 روز سلاح +6 به انتخاب کاربر

-250 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
سوم ﻣﯿﺮاﻣﯿﺮﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ

-600 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
جایزه افتخاری ﻣﻬﺪی اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ 3 عدد کارت انتخابی کاربران دانلود 

اسکرین شات

رتبه نام و نام خانوادگی جایزه فایل
اول ﻋﻠﯽ رﺿﺎ ﻧﻮری زاده

-سلاح نامحدود به انتخاب کاربر

-500 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
دوم ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻫﺎدﯾﭙﻮر

-7 روز سلاح +6 به انتخاب کاربر

-250 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
سوم ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ

-600 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
جایزه افتخاری اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ وﻃﻦ دوﺳﺖ 3 عدد کارت انتخابی کاربران دانلود 

داستان

رتبه نام و نام خانوادگی جایزه فایل
اول ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺑﺤﺮاﻧﯽ

-سلاح نامحدود به انتخاب کاربر

-500 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
دوم رﺿﺎ ﻧﻈﺮی

-7 روز سلاح +6 به انتخاب کاربر

-250 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
سوم اﺑﻮﻟﻔﻀﻞ ﻋﺰﯾﺰی

-600 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
جایزه افتخاری ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺒﯿﺮی 3 عدد کارت انتخابی کاربران دانلود 

تصویر پس زمینه

رتبه نام و نام خانوادگی جایزه فایل
اول ﻋﺮﺷﯿﺎ ﻃﺎﻫﺮﭘﻮر

-سلاح نامحدود به انتخاب کاربر

-500 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
دوم ﻧﯿﻤﺎ ﺑﺎدﯾﻦ

-7 روز سلاح +6 به انتخاب کاربر

-250 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
سوم ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ

-600 هزار طلای زولا

-نشان “ART” به مدت 30 روز برای کاربر

دانلود 
جایزه افتخاری اﻣﯿﻦ ﻣﻬﺪﯾﺨﺎﻧﯽ 3 عدد کارت انتخابی کاربران دانلود 

گالری برندگان