امید

بازی وات هپند: امید همیشه امیدی هست، حتی در مقابل دیوانگی.